Páginas / Web-orrialdeak

domingo, 26 de octubre de 2014

INGURUGELA 25 urte/25 años. Onaindia, M. (2014): Ekosistemek gure natura kapitala osatzen dute/Los ecosistemas son nuestro capital natural

25urtelogo

EKOSISTEMEK GURE NATURA KAPITALA OSATZEN DUTE.
Ingurumenaren Europako Programak 2020rako duen helburua gure planetaren mugen barruan ondo bizitzea da. Horretarako, nahitaezkoa da ekosistemak babestu eta zaintzea, horiek gure Natura Kapitala osatzen dutelako.
Zer dira ekosistemen zerbitzuak?
Espezieen biodibertsitateak, hau da, animalia eta landare guztiek habitatarekin interakzioan ari direnean osatzen dituzte ekosistemak. Espezie horiek hainbat funtzio betetzen dituzte ekosistema bakoitzean, eta sorrarazten dituzten zerbitzu-fluxuak funtsezkoak dira gure osasunari, ongizateari eta oparotasunari eusteko.
Ekosistemen zerbitzuak gizakiek ekosistemetatik lortzen dituzten onurak dira, jakinda nahiz jakin gabe.
Zerbitzuok hiru taldetan sailka daitezke: i) hornidura edo ekoizpena (elikagaiak, ura, energia), ii) erregulazioa (klimaren kontrola, ura araztea, polinizazioa), eta iii) kulturalak (hezkuntza, estetika).
LOS ECOSISTEMAS SON NUESTRO CAPITAL NATURAL
Vivir bien dentro de los límites de nuestro Planeta, es el objetivo del Programa Europeo de Medio Ambiente para 2020, esto implica la protección y conservación de los ecosistemas, que son nuestro Capital Natural.
¿Qué son los servicios de los ecosistemas?
La biodiversidad de especies, es decir el conjunto de especies animales y vegetales, en su interacción con el hábitat constituyen los ecosistemas. Estas especies realizan diferentes funciones en cada ecosistema y producen una serie de flujos de servicios, que son vitales para el mantenimiento de nuestra salud, bienestar y prosperidad.
Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, incluyendo aquellos beneficios que la gente percibe y aquellos que no percibe.
Estos servicios se clasifican en tres grupos: i) de abastecimiento o producción (como los alimentos, agua, energía), ii) regulación (como el control del clima, depuración del agua, polinización), y iii) culturales (educación, estética).

Onurak
Zerbitzu batzuk ezagunagoak eta baloratuagoak dira, esaterako hornidurak: elikagai-produkzioa esate baterako, bai ekosistema naturaletakoa bai landatutakoa. Beste zerbitzu batzuk, berriz, ikusezinak dira, hala nola airea garbitzea, kalitateko ura eskura jartzea edo paisaia iradokitzaileak eskaintzea. Horregatik azken zerbitzu horiek ez dira behar bezala kontuan hartzen, horien ekoizle diren ekosistemei balioa ematerakoan.
Hori dela eta, behar-beharrezkoa da ekosistemen zerbitzu horiek gizartearen garapenerako eta giza ongizaterako duten garrantzia azpimarratzea.
Erabakirik onenak jakintzan oinarrituta daude
Ekosistemen zerbitzuez hornitzeko eremurik garrantzitsuenak modu iraunkorrean kudeatu behar dira, zerbitzu horien oraingo eta geroko hornidura bermatzeko. Horretarako jakintza hobetu beharra dago, ikertzeko metodologia berriak garatuz eta ikerketa horien emaitzak sektore-politiketan aplikatuz (nekazaritzan, garraioan, industrian, landa-garapenean, hirietan).
Ongizatea
Lurralde batean dauden ekosistemen zerbitzuei buruzko informazio zehatza izatea funtsezkoa da, ekosistemen zerbitzuei dagokienez balio handiak dituzten eremuak aurkitzeko eta, horrela, lurraldearen gestioan eta beste politika batzuetan erabaki zuzenak hartzeko. Helburu hori du Euskadiko Milurtekoko Ekosistemen Ebaluazioak, hain zuzen: ekosistemen egoera eta ekosistemek hornitutako zerbitzuak ikertzea. Ikerlan hori aitzindaria da Ekosistemen Mundu Ebaluazioaren printzipioak eta metodologiak aplikatzeko, eta horretan parte hartzen du.
Zientzia ongizaterako
Gure ekosistemak eta horiek ematen dizkiguten zerbitzuak eta onurak hobeto ezagutzen eta baloratzen baditugu, ingurumen osasuntsuagoa lortuko dugu. Hori funtsezkoa da gure eta etorkizuneko belaunaldien ongizaterako.
Hori dela eta, Rio+20 Garapen Iraunkorrari buruzko Biltzarraren konklusioei jarraiki, ingurumenaren egoera eta eboluzioa gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira nazioarteko giza garapena neurtzeko adierazleen artean.

Beneficios
Algunos servicios, como los de abastecimiento son más conocidos y valorados, como la producción de alimentos, ya sea de ecosistemas naturales o cultivados. Pero otros servicios, como el mantenimiento de un aire limpio, tener agua de calidad, o disponer de paisajes inspiradores, son más invisibles, por lo que no se tienen en cuenta suficientemente a la hora de adjudicarles un valor a los ecosistemas que los producen.
Por esta razón, es necesario poner de manifiesto la importancia de los servicios de los ecosistemas para el desarrollo social y el bienestar humano.
Las mejores decisiones basadas en el mejor conocimiento
Las áreas relevantes para la provisión de servicios de los ecosistemas deben gestionarse de una manera sostenible y asegurar la provisión presente y futura de estos servicios. Para esto es necesario mejorar el conocimiento, desarrollando nuevas metodologías de estudio, así como la aplicación de los resultados a las políticas sectoriales (agricultura, transporte, industria, desarrollo rural, ciudades).
Bienestar
Tener información detallada sobre los servicios de los ecosistemas que se producen en un territorio es fundamental para identificar áreas con valores elevados para los servicios de los ecosistemas y poder tomar decisiones adecuadas en la gestión del territorio y en otras políticas. Éste es el objetivo del proyecto La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Euskadi, que estudia el estado de los ecosistemas y los servicios que estos proveen. Este trabajo es una de las investigaciones pioneras para la aplicación de los principios y metodologías de la Evaluación mundial de los Ecosistemas, del que forma parte.
Ciencia para el bienestar
Conociendo y valorando mejor nuestros ecosistemas, así como los servicios y beneficios que nos proporcionan, lograremos un medio ambiente más sano, fundamental para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras.
Precisamente persiguiendo esta idea, la integración del estado y la evolución del medio ambiente en los índices de medida de desarrollo humano es una cuestión que se está abordando con creciente interés a nivel internacional, siguiendo las conclusiones de la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río+20.

No hay comentarios:

Publicar un comentario