Páginas / Web-orrialdeak

domingo, 23 de mayo de 2010

Confint: 1ª Conferencia de Jóvenes de las Escuelas Sostenibles de Euskadi


Euskadiko Brasilerako ordezkariak Brian eta Amaia botoak zenbatzen, Jose Ignacio eta JoseManuren artean / Los representantes de Euskadi para Brasil, Braian y Amaia, contando los votos entre Jose Ignacio y JoseManu


Euskadiko Ikastetxe Jasangarrietako Gazteen 1. Konferentzia, Busturian dagoen Dorre Madariagan, Euskadiko Biodibertsitate Zentroko Areto Nagusian ospatu da, 2010ko apirilaren 20an.
La 1ª Conferencia de Jóvenes de las Escuelas Sostenibles de Euskadi, se celebró en el Salón de Actos del Centro de la Biodiversidad de Euskadi, Torre Madariaga, Busturia, el 20 de abril de 2010.
Txalapartaren taupadek partehartzaileak lanerako deia egin zuten, Eskolako Konferentzia egina zuten 12 “Ikastetxe Jasangarrien” 4 neska-mutil.
El ritmo de la txalaparta hizo de llamada al trabajo a los participantes, 4 chicos y chicas de las 12 “Escuelas Sostenibles” que habían realizado Conferencias Escolares.
Brasileko Hezkuntza eta Ingurumen Ministerioek nazioarteko gonbidapena luzatu zuten ekainean prestatuko duten Gazteen Nazioarteko Konferentzia: Zain dezagun planeta, delako honetara partehartzera.
Se presentó el origen de esta iniciativa, una invitación internacional de los Ministerios de Educación y Medio Ambiente de Brasil a la Conferencia Internacional Infanto-Juvenil: Cuidemos el Planeta.
Brasilek, gainetik agertzen diren herrialdeetako bat, bere aurreko urteetako esperientziaz baliatuz- non 6 milioi ikasleen lana elkartu zuen- jasangarritasunerako hezkuntzarako ekimen hau bultzatzen du.
Brasil, uno de los países más emergentes, toma esta iniciativa de educación para la sostenibilidad en base a su experiencia de años anteriores en las que logró aglutinar el trabajo de 6 millones de chicos y chicas.
Ikus-entzunezko batek klima aldaketaren problematika gogoratzen du, ikuspegi ezberdinetatik: ura, airea, lurra eta energia, giza dimentsioa batuz. Honek lan-taldeetako lanean lagunduko du.
Un audiovisual recuerda la problemática del cambio climático, desde las perspectivas del agua, el aire, la tierra y la energía y la dimensión social. Esto ayudará al posterior trabajo en grupos.
Neska-mutilek, beraien zentroetan Ikastetxeko Konferentzietan ardurak adostu eta gero, orain “Euskadiko Ikastetxe Jasangarrietako Gazteen Arduren Gutuna” egiten saiatzen dira.
Tras acordar sus responsabilidades en las Conferencias Escolares, el alumnado trata de elaborar la “Carta de las Responsabilidades de los Jóvenes de los Centros Sostenibles de Euskadi”.
Horretarako, lau taldetan banatzen dira, gai ezberdinetara erantzuteko eta hiru ardura proposatzen dituzte eta ardura horiek garatzeko dagozkien ekimenak.
Para ello, se dividen en cuatro grupos, atendiendo a los diferentes temas y acuerdan y proponen tres responsabilidades con sus correspondientes acciones para desarrollarlas.
Taldeen lana intentsua da, beraien Ikastetxeko Konferentzietan ikasitakoa martxan jartzen dute. Ideia asko daukate, ekarpenak egiteko eta proposamenak egiteko gogoa ere bai.
El trabajo de los grupos es intenso, ponen en marcha lo aprendido en sus Conferencias Escolares. Tienen muchas ideas, ganas de aportar y hacer propuestas.
Azkenik, lan talde bakoitzak bi ordezkari hautatzen ditu egindako lana, akordioak lortzeko zailtasunak, oztopoak gainditzea eta arduren proposamena Osoko Bilkuran aurkezteko.
El grupo escoge dos representantes que contarán en el Plenario el trabajo realizado, las dificultades para conseguir acuerdos, la superación de obstáculos y la propuesta de responsabilidades.
Osoko Bilkuran, talde bakoitzaren ordezkariek bere lanaren berri ematen dute eta bere gaiari dagozkien arduren proposamena aurkezten dute.
Ya en el Plenario, los representantes de cada uno de los grupos da cuenta de su trabajo y presenta su propuesta de las tres responsabilidades correspondientes a su temática.
Lan-taldeen lana oso emankorra izan da, akordioen hartzea erraza eta proposamenak anitzak dira, beste problematikekin nahastatzen eta zabaltzen.
El trabajo en los grupos ha sido fructífero, la toma de acuerdos ha sido sencilla y las propuestas son diversas, abarcando y mezclándose con otras temáticas.
Bilkura Osoak interes gehien sortzen dituzten arduren proposamenak botatzen dituzte, aurrera eramateko prest daudenak. Brasilera joango diren ordezkariek kontaketa egiten dute.
El Plenario vota las propuestas de responsabilidad que más interés tiene y que están dispuestos y dispuestas a llevar a cabo. Los representantes que van Brasil hacen el recuento.
Ondorioz, lau ardura ateratzen dira, problematikako bana. Bukaeran, haien artean proposamen batzuk teilakatzen direlako egokitze bat egin behar izan dute ordezkariek.
Resultan, de esta manera, cuatro responsabilidades, una por temática. Al final se requiere un ajuste, que se realiza entre los portavoces, por solaparse alguna propuesta.
Brasilera joango diren ordezkariek, Juesus Obreroko (Gasteiz) Amayak eta Brian-ek, adostutako ardurak irakurtzen duten Bilkura Osoan.
Los representantes que van a Brasil, Amaya y Brian de Jesús Obrero (Vitoria) dan lectura a las responsabilidades acordadas en el Plenario.
Otorduak eta Euskadiko Biodibertsitate Zentrora bisitak atsadenaldia osatzen dute.
El luch y la visita al Centro de la Biodiversidad de Euskadi, cubre el tiempo de descanso.
Arratsaldean, aste honetan Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroan (SESZ-CEEP) –ingurumen hezkuntzan aitzindaria Euskadin- dauden neska-mutilak hurbiltzen dira Dorre Madariagara.
Por la tarde llegan los chicos y chicas que esta semana están en el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales-Sukarrieta (SESZ-CEEP), pionero en educación ambiental en Euskadi.
Bilkura Osoko berri bat osatzen da, 150 bat neska-mutilekin eta “Euskadiko Ikastetxe Jasangarrietako Gazteen Arduren Gutuna” konpartituko dute.
Se forma un nuevo plenario de unos 150 chicos y chicas que compartirán el momento de la lectura de la “Carta de Responsabilidades de los Jóvenes de las Escuelas Sostenibles de Euskadi”.
Brasileko Nazioarteko Konferentziara  joango diren ordezkariek “Euskadiko Ikastetxe Jasangarrietako Gazteen Arduren Gutuna” zinezko irakurketa egiten dute eta txaloak jasotzen dituzte.
Los representantes que irán a Brasil dan lectura solemne a la “Carta de Responsabilidades de los Jóvenes de las Escuelas Sostenibles de Euskadi” y es acogida con aplusos.
Jardunaldiaren balantzea egiteko orduan zera planteatzen da: ebaluazioa egitea eta emanaldiak sortu dituen CO2 isurketen  konpentsazioa egitea.
Llegada la hora de hacer balance se plantea una evaluación y la compensación de emisiones de CO2 que ha producido la realización del evento.
Momentu honetan, SESZ-CEEP-ko neska-mutilek bertako zuhaitzen landaretxoekin agertzen dira. Zuhaitz hauel Konferentziak sortu duen CO2 isurketak konpentsatuko ditu.
En este momento, los chicos y chicas del SESZ-CEEP aparecen con plantones de árboles autóctonos. Estos árboles contribuirán a la compensación de las emisiones de CO2.
Landaretxoak Konferentziara joan diren ikastetxeen artean banatzen dira, hauek beraien ikastetxean edo udalerrian landatzeko konpromisoa hartzen dute.
Los plantones son repartidos entre los centros que asisten a la Conferencia con el compromiso de plantarlo en sus respectivos centros o municipios.
Laburpen gisa ikus-entzunezko bat erabiliz Konferentziari amaiera ematen zaio. Ebaluazioa Interneten bidez (e-mintegi:IRAES 21 Ikasleak) egindo da.
Un audiovisual de resumen de la jornada pone el punto final a la Conferencia.
La evaluación se realizará a través de la plataforma habilitada en Internet (e-mintegi: IRAES 21 Ikasleak)
Jardunaldi osoko giro atsegina agurrean ere nabaria da. Haur eta Gazteen Nazioarteko Konferentzia Brasil 2010: Vamos cuidar do planeta delakoan ikusiko gara.
El buen ambiente que ha presidido la jornada queda reflejado también en la despedida. Nos vemos en Brasil 2010-Conferencia Internacional Infanto-Juvenil: Cuidemos el Planeta.


Continuará...

No hay comentarios:

Publicar un comentario